Projecten voor een duurzame wereld

Daar op de horizon ligt de wereld van onze kinderen. Wordt dat een wereld met schone lucht en een gezonde omgeving? Dan moeten we nu haast maken met een duurzamer manier van werken en leven. Hoe wíj nú leven bepaalt de wereld van overmorgen. Wij kunnen vandaag al op een eco-vriendelijke, moderne en aantrekkelijke manier leven en ook geld besparen, door beter koopgedrag, dieet iets aan te passen, en gebruik van schone technologieën.  Duurzaamheid berust op gedragsverandering - waar er geen wachttijd of investering voor nodig is - en maar voor een klein deel op technologische oplossingen. Wij kunnen niet wachten tot de overheid en bedrijven het voortouw nemen. De markteconomie berust op onze eigen keuzes op persoonlijk niveau en ieder van ons kan zelf een bijdrage leveren.

One Planet creëert  projecten die de wereld een stapje duurzamer maken. Steun dan onze projecten of breng uw eigen initiatief naar One Planet.

Wilt u meer over de Ecologische Voetafdruk weten? Dan kunt u hieronder verder lezen...

De impact van mensen op de aarde kan worden vertaald in een ecologische voetafdruk, ofwel het aantal hectaren grond dat nodig is om de menselijke consumptie te ondersteunen, inclusief landbouwgrond om voedsel te produceren, en zeewater om vis te vangen. Ook kan onze CO2-uitstoot door het verbranden van steenkool, olie en gas worden vertaald in het aantal hectaren bos dat nodig is om die CO2 op te nemen en vast te leggen. Jan Juffermans heeft het concept van de Voetafdruk goed uitgelegd in zijn boek "Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk." Hier kunt u dit boek gratis downloaden:  http://www.janjuffermans.nl/publicaties/boekvoetafdruk.pdf  Een kortere, Engelstalige uitleg is te vinden op:  https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_footprint 

Ecological Footprint wordt wereldwijd wel gezien als de meest geaccepteerde methode voor het meten van 'duurzaamheid' en is een breder begrip dan alleen CO2-uitstoot

Rond 1970 is de mens de belangrijke duurzaamheidsgrens van 'Overshoot' gepaseerd. Voor die datum kon de aarde per jaar meer 'opbrengen' (de groene lijn) dan alle mensen samen gebruikten - hout, vis, landbouwgrond, zoetwater enzovoort (de rode lijn). Een duurzaam bestaan 'onder de groene lijn' is vergelijkbaar met het leven van de jaarlijkse rente op je geld op de bank. Na 1970 is de consumptie van vlees, vis, olie, hout en andere natuurlijke bronnen door de groeiende wereldbevolking en welvaart groter geworden dan de aarde per jaar kon opbrengen. Dat noemt men Overshoot. Overshooten is vergelijkbaar met het opmaken van niet alleen de rente maar ook nog een deel van het bankkapitaal zelf.  En als de consumptie ieder jaar alsmaar groter wordt, weet je zeker dat er in de toekomst minder kapitaal overblijft voor je kinderen en kleinkinderen. Zij gaan minder van ons erven, dan wij van onze ouders hebt geërfd.

De Ecologische Voetafdruk per land wordt ieder twee jaar berekend en vastgelegd in een groot rapport,  het WWF Living Planet Reporthttp://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/lpr_2016

In het algemeen, hebben de welvarende landen door hun eetpatroon en hoge energieverbruik ook een hoge Voetafdruk, ver boven hun 'rechtmatige aandeel'. Indien iedereen zou leven als de gemiddelde Amerikaan, hebben we ongeveer vijf keer de aarde nodig.

Deze 'ecologische overshoot' is onze grootste dreiging. Wanneer de aarde is overbelast dan neemt de draagkracht van het ecologische systeem af. Natuurlijke bronnen zoals vis, bos, landbouwgrond en zoet water kunnen de overconsumptie niet meer bijhouden, en nemen steeds sneller af.  Door de uitstoot van CO2 verandert de samenstelling van de atmosfeer, de aarde warmt op, de oceanen beginnen te verzuren, waardoor koraal en schaaldieren afnemen. De voedselketen van alle dieren en plantensoorten - het ondersteuningsmechanisme van het leven op aarde - wordt hierdoor aangetast en bedreigd. Mensen leggen nu al beslag op een onhoudbaar groot deel - 40%- van de totale fotosynthese capaciteit van de aarde.

Vooral onze vlees- en zuivelrijke eetpatroon heeft een nadelige effect op het klimaat, meer dan de gehele transport sector. (Zie Inspiratie 'FAO: Livestock's Long Shadow' en Project 'TEDx Talks').  Maar ook producten als katoen en beton veroorzaken een enorme CO2-uitstoot, alsmede water- en pesticide-gebruik tijdens de productieproces. Steenkool is qua CO2-uitstoot de allerslechtste fossiele brandstof - toch verbranden we in Nederland nog steeds miljoenen tonnen steenkool per jaar. De lucht waarin wij allemaal leven wordt letterlijk als een openbaar riool gebruikt. Een bewuste keuze voor producten met een kleinere ecologische Voetafdruk heeft daarom een enorm positieve effect op klimaatverandering.

Wetenschappers zeggen dat we binnen 30 jaar onze CO2-uitstoot met 80% moeten verminderen ten opzichte van 1990, willen we de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius beperken. Maar een modern en aantrekkelijke leven met 80% CO2-reductie is nu al mogelijk, zonder vertraging of grote investeringen, door een combinatie van gedragsverandering (75% van de oplossing) en het toepassen van schone technologieën (25% van de oplossing.) Met kostenbesparing en betere gezondheid als neveneffect. Zie: Project Perspectief.

Willen we onze kleinkinderen een kans geven op een schone en leefbare wereld, dan ligt de verantwoordelijkheid bij iedereen om zijn of haar persoonlijke Voetafdruk te verlagen. Onze persoonlijke keuzes en koopgedrag bepalen of wij een duurzame economie krijgen of niet. Maar een samenleving die georganiseerd is rondom geld heeft een economische prikkel nodig om de transitie naar duurzaamheid in gang te zetten. Welke prikkel is dat? Antwoord: een 20% prijsverschil tussen een carbon-rijke en een carbon-arme leefwijze. Zie Project: P+ Live@Night.

De horizon van onze kleinkinderen ligt niet ver weg. De keuze voor een 'goede afloop' of een 'slechte afloop' ligt voor ons klaar (zie Inspiratie: Max en de Toverstenen.) Een 'goede afloop' is haalbaar, mits wij in actie komen om onze Ecologische Voetafdruk te verlagen.