DuurzameBurger033

DuurzameBurger033

In 2019 waren vele lokale burgerorganisaties bereid om samen in een brede coalitie dit initiatief voor educatie en gedragsverandering van de Amersfoortse burger te steunen en mee te doen, mits de gemeente als partner ook mee zou doen. Maar de gemeente had geen interesse voor iets wat buiten haar eigen dichtgespijkerde coalitieprogramma stond, en One Planet zag geen mogelijkheid om de investering en verantwoordelijkheid voor een ambitieus en innovatief project alleen te trekken en dragen. Daarom hebben we, tot de teleurstelling van alle partijen, dit initiatief stopgezet.

Doel

  1. Amersfoorters helpen meer duurzaam te leven, vooral door gedragsverandering.
  2. Bieden van praktische en betaalbare handelingsperspectieven en goede voorbeelden.
  3. Een belangrijke bijdrage leveren aan Amersfoort 2030 CO2-neutraal.

Wie          

Stichting One Planet (mede-trekker) en de gemeente (mede-trekker) in samenwerking met:

  • Humanistisch Verbond en de Groene Kerken, beide organizaties met brede achterbannen
  • Stichting DAZ, Duurzame Soesterkwartier en andere lokale duurzaamheid initiatieven
  • Het Groene Huis, als projectlocatie en educatiecentrum
  • Stichting Klimaatgesprekken, met een bewezen programma van huiskamer duurzaamheidsworkshops
  • Stichting LIFT te Utrecht, expert in het opleiden van coaches van duurzaamheidsworkshops
  • Wetenschappers als Babette Porcelijn te Amsterdam, auteur “De Verborgen Impact”

Waarom                   

Meer dan 80% van de CO2-uitstoot en milieu-impact van de Amersfoortse burger wordt veroorzaakt door zijn gedragskeuzes: eten en drinken, het kopen van spullen, materialen verbruik, vliegen enzovoort. (Dan zien we nu ook door corona!) De gemeente laat deze ‘indirecte’ aspecten van duurzaamheid grotendeels buiten schot, omdat ze worden gezien als inmenging in de privésfeer en levenskeuzes van de burger, en buiten het werkterrein van de gemeente. De gemeente beperkt zich daarom tot direct energiegebruik, stroom- en gasverbruik voor woningen, brandstof voor mobiliteit enz. Maar wie verantwoordelijkheid wil nemen voor de toekomst van onze stad en kinderen, en Amersfoort in 2030 CO2-neutraal wil maken, moet wel zeker de grootste oorzaken van CO2-uitstoot aanpakken. Wij kunnen er niet omheen: de persoonlijke keuzes en gedrag van onze 160.000 Amersfoort’ers zijn dé hoofdroute naar een duurzame gemeente. Bovendien, bewustwording en gedragsfactoren zijn het beginpunt van, en zijn zeer bepalend voor, de consumptie van ook directe energie waar de gemeente mee bezig is. Een integrale en educatieve aanpak met burger en gemeente samen als partners, is daarom onontbeerlijk.

Contact

Paul Heistein, paul.heistein@oneplanet.org Tel: 06-52401947

Stichting One Planet, Stationsplein 16, 3818 LE Amersfoort. www.oneplanet.org